Barbara Koebler Studio, Green Valley, Arizona, USA